Drobečková navigace

Úvod > Povinné informace

Povinné informace

Mateřská škola Mořice, příspěvková organizace, zveřejňuje v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a vyhláškou č. 442/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, v platném znění, následující informace:

1. Název

Mateřská škola Mořice, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

zřizovatel školy: Obec Mořice, Mořice 68, 798 28 Mořice
důvod založení: Škola je příspěvková organizace zřízená obcí Mořice. Poskytuje předškolní vzdělávání.

3. Organizační struktura

– statutárním orgánem školy je ředitelka školy, která je jmenována a odvolávána podle školského zákona.

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Mateřská škola Mořice
Mořice 1
798 28 Mořice

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Mateřská škola Mořice
Mořice 1
798 28 Mořice

4.3. Úřední hodiny

Pracovní dny:
7.00 – 15.00 hod

4.4. Telefonní čísla

Telefon: 582 388 347
Mobil: 777 604 025

4.5 Adresa internetové stránky

ms.morice.cz

4.6 Emailová adresa školy

skolka@morice.cz 

4.7. ID datové schránky

nx4ku5u

5. Případné platby lze poukázat na účty:

1503344379/0800

6. IČO

71177701

7. DIČ

CZ71177701

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Seznamy dokumentů jsou k dispozici v ředitelně školy nebo na webu.

8.2. Rozpočet

Na webu školy a v kanceláři školy

9. Žádosti o informace

Podmínky a způsob poskytování informací stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Místo a způsob k získání informací: ústní podání v kanceláři školy, telefonicky, písemně, elektronicky.

Žádost lze formulovat volně a doručit osobně, prostřednictvím pošty na adresu sídla školy nebo elektronicky na adresu:

skolka@morice.cz s uvedením údajů: identifikace žadatele, předmět žádosti, způsob vyzvednutí informace, datum a podpis.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Místo a způsob: ústní podání v úředních hodinách nebo po předchozí domluvě v kanceláři školy, telefonicky, písemně, elektronicky.

11. Odvolání proti rozhodnutí

Odvolání proti rozhodnutí ředitele se podává ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení. Lhůta pro odvolání počíná běžet ode dne následujícího po oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitele školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.

12. Formuláře

Všechny formuláře lze získat v tištěné podobě v úředních hodinách v kanceláři školy, případně elektronickou formou.

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Platné a účinné znění správního řádu na portálu veřejné zprávy

14. Předpisy

Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon 500/2004 Sb., správní řád
vše ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 48/2005 Sb.Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
Vyhláška č. 107/2005 Sb.Vyhláška o školním stravování

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Informace jsou poskytovány zdarma.

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

V současné době škola žádné licenční smlouvy neposkytuje.

16.2. Výhradní licence

V současné době škola žádné výhradní licence neposkytuje.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2019

Poskytnuté informace:

Škola zatím neposkytla dle zákona 106/1999 Sb. žádné informace.

 

Informace o zpracování osobních údajů

Správce údajů: Mateřská škola Mořice, příspěvková organizace

Kontakty na správce

Mateřská škola Mořice
Mořice 1, 798 28 Mořice

Mgr. Alena Řezáčová, ředitelka
Telefon: 582 388 347
Mobil: 777 604 025
Email: skolka@morice.cz
Datová schránka: nx4ku5u

Jaká je odpovědnost správce?

Jako správce(škola) jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy ve škole. Dále vyřizujeme Vaše žádosti(např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme. O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Bc. Adéla Poncová

pověřenec pro ochranu osobních údajů

+ 420 733 527 118

adela.poncova@sms-sluzby.cz

K čemu je mi pověřenec?

Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy ve škole, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce školy.

Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí(1)a dodržuje důvěrnosti o stížnostech(2). Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.

Jaká jsou Vaše práva?

Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy ve škole (odborně řečeno –naše škola je zpracovává jako správce), máte právo:

1) Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii(export)(podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON).V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.

2)Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).

3)Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni(čl. 6 odst. 1 písm. e) ON), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).

4)Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“), které zároveň zveřejňujeme ZDE.

5)Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas(čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu skolka@morice.cz zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně.

6)Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům na sebe se musíte identifikovat a uvést kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, e-mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se do školy dostavíte osobně s průkazem totožnosti.

7)Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.

 

(1)§ 45 zákona o zpracování osobních údajů (v legislativním procesu)

(2)Čl. 38 odst. 5 ON

20. 5. Zbyšek

Zítra: Monika

Kontakt

Mateřská škola Mořice
Mořice 1, 798 28 Mořice
 
Mgr. Alena Řezáčová, ředitelka
Telefon: 582 388 347
Mobil: 777 604 025
Email: skolka@morice.cz
Datová schránka: nx4ku5u

 Odkazy

Obec Mořice

Zámecká knihovna Mořice

Návštěvnost stránek

070958