Mateřská škola Mořice
Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Organizace školního roku

Organizace školního roku

Zahájení školního roku 1. září 2023 
První pololetí bude ukončeno úterý 31. ledna 2024
Podzimní prázdniny čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023
Vánoční prázdniny od soboty 23. prosince 2023 a skončí v úterý 2. ledna 2024. Provoz mateřské školy začne ve středu 3. ledna 2023
Jednodenní pololetní prázdniny ve školách pátek 2. února 2024
Jarní prázdniny - okres Prostějov od 13. března do 17. března 2024
Velikonoční prázdniny čtvrtek 28. března 2024,(pátek 29. března je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/200 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů).
Hlavní prázdniny od soboty 29. června 2024 do neděle 1. září 2024
Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 pondělí 2. září 2024 

Personál mateřské školy

 • Mgr. Alena Řezáčová - ředitelka školy
 • Bc. Pavlína Vránová - učitelka
 • Lucie Bilíková - učitelka
 • Pavla Konečná - asistent pedagoga
 • Kateřina Vodáková - asistent pedagoga
 • Lada Vránová - asistent pedagoga
 • Bc. Ivana Košařová - provozní zaměstnanec

Rozvoj nadaných dětí

Naše škola je zaměřena na vzdělávání  i intelektově nadaných dětí, pro které vytváříme vhodné podmínky.

Smíšenou třídu naplňujeme do počtu 21 dětí. Tím ke každému z dětí přistupujeme individuálně. Každému dítěti vytváříme tzv. rozvojový plán, v němž mu ve spolupráci s rodiči nastavujeme vzdělávací a výchovné cíle, jež respektují jeho nadání. Podporujeme vnitřní motivaci každého dítěte. Výchovu a vzdělávání pojímáme jako každodenní objevování nového. Pracujeme s úlohami, které mají otevřenou formu a způsob řešení, používáme motivační hodnocení, pochvalu a povzbuzení, používáme materiály, které umožňují přizpůsobit náročnost úloh specifickému nadání jednotlivých dětí s ohledem na věkové složení třídy. Upřednostňujeme partnerský přístup, učitel vystupuje v roli kouče, klima třídy utváříme pomocí zvnitřněných pravidel, děti jsou spolutvůrci a jsou s nimi ztotožněni.

Promýšlíme a vytváříme v naší mateřince projekty, na jejichž realizaci se podílejí obě učitelky a děti – např. Den stromů, Den dětí, Ochrana člověka za mimořádných okolností, Zdravá svačinka, Halloween, Den maminek, Den otců, Poznávání lesa, Drakiáda, setkání s představiteli obce Mořic, setkávání se seniory, návštěvy místních pamětihodností, návštěvy a setkání s řemeslníky a místními chovateli,  poznávání přírody v okolí, věnujeme pozornost EVVO, třídíme odpad, podporujeme u dětí zdravý životní styl apod.

Našim cílem je připravit děti především pro život, abychom je nasměrovali k jejich životním plánům a cílům. Proto se individuálně věnujeme všem dětem s ohledem na jejich specifika a zvláštnosti.

Zaměřujeme se na diagnostiku a vzdělávání dětí s mimořádným nadáním, ale i s poruchami učení. Dbáme na vyrovnávání rozdílů mezi dětmi, které mají v určité oblasti nevyrovnané výkony. Naší snahou a cílem je plynulý přechod předškolních dětí do základní školy.

Snažíme se budoucím prvňáčkům zpříjemnit a ulehčit vstup do 1. třídy. Díky spolupráci se základními školami ve „Školičce nanečisto“, kterou si vede budoucí paní učitelka první třídy. Motivujeme děti i jejich rodiče k této spoluúčasti. Víme, že spolupráce mateřské školy, základní školy a rodičů dětem prospívá. Děti se tak seznamují s prostředím školy, způsoby výuky a i s paní učitelkou, vyzkouší si různé metody a formy práce během několika setkání v průběhu roku. Rodiče dětí mají možnost si vybrat pro své dítě ze dvou základních škol v blízkém okolí. Obě školy mohou navazovat na naši práci i v oblasti spolupráce s Mensou ČR.

V klubu Chytrých makoviček procvičujeme rozumovou stránku, paměť, pozornost, postřeh, orientaci v prostoru aj. Pomocí smysluplných aktivit rozvíjíme dítě ve všech oblastech rozumových funkcí.

V letošním roce jsme si vyzkoušeli přilákat děti k přírodním vědám pomocí „badatelského zkoumání“, ve kterém děti prostřednictvím zábavných pokusů a jednoduchých vysvětlení nahlédly do základů tajů fyziky a chemie. Chceme v pokusech dále příští rok pokračovat. Také učitelky byly v tomto směru odborně proškoleny a děti pokusy moc bavily. Máme v úmyslu získat pro svou školu další důležité potřebné vybavení a materiál, který by nám vice pomohl při zkoumání.

Enviromentální výchovu jsme uplatňovali v hojné míře při pozorování přírody v biotopu Mokroš, poznávali jsme Vitčický les v každém ročním období, otužovali jsme se vycházkami za každého počasí. Logické a matematické myšlení procvičujeme v naší mateřské škole pomocí enigmatických hádanek. Využíváme pomůcek Mensy pro chytré děti, jako jsou Sady karet a vlajek, hlavolamy, chytré hračky, různá pexesa, např. Hraj si aj. Využíváme formy prožitkového učení. Prožitkové učení probíhá zejména formou obohacování a prohlubování poznání světa okolo nás. Důležitá je nejen znalostní vybavenost, ale i sociální připravenost dětí i učitelek na pobyt ve smíšené skupině. Jen tak může být práce úspěšná. Nejčastější metody naší práce jsou:

 • pozorování, vyprávění podle předlohy, vlastní vyprávění podle osnovy,
 • projektové vyučování,
 • tvořivé úlohy ,
 • řešení úloh s problémem,
 • úlohy rozvíjející vyšší úrovně myšlení,
 • práce s informacemi,
 • práce s chybou, která děti posouvá vpřed právě při odhalení,
 • argumentace,
 • skupinová práce, prezentace, improvizace, práce s polytechnickými stavebnicemi,
 • využití předmatematických znalostí v situacích běžného života,
 • soutěže,
 • kreativní čtení, čtení na pokračování, čtení podle obrázků, kreslení, malování, modelování,
 • tvořivé dílničky,
 • projektové dny se zajímavými lidmi, exkurze, aj.

Ve své práci běžně používáme diferenciovaný přístup, při kterém zadáváme dětem různě složité úkoly, s ohledem na věkové zvláštnosti a schopnosti dětí, pracujeme ve skupinách, tvoříme i smíšené skupiny, i skupiny dle náročnosti. Výsledky i diskuse při hodnocení výsledků činností umožňují dětem přemýšlet nad tím, co se může příště udělat jinak i lépe a tato situace vede děti vpřed. Konečný výsledek v práci se snažíme prezentovat v prostředí naší školičky. Jsme denně ve styku s rodiči a předáváme jim informace a náměty, jak mohou dítě doma rozvíjet. Také informace o dětech od rodičů pomáhají k realizaci vytčených cílů ve výchově a vzdělávání v naší škole. Spolupráce a partnerství s dětmi i rodiči je jedním z našich důležitých cílů.

Mgr. Alena Řezáčová, ředitelka
V Mořicích, 1. 9.  2023